10.11.2014 г.

Новият програмен период 2014-2020 за финансиране на проекти по Европейските програми ще предостави още по-големи възможности на предприемчивите българи.

I. Подмярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
Това е новото име на познатите мерки 311 и 312 от предишния програмен период 2007-2013 г.
Приема по подмярка 6.4 се очаква да стартира в началото на 2015г.

6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности


1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:
 • Земеделски производители
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
2. Изисквания към кандидатите
 • Да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
 • Инвестицията да се осъществява в селски район
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години и 10  години при строително-монтажни работи
 • Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.
3. Допустими дейности 
 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
 • Производсттво или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
 • Развитие на услуги във всички сектори
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности
Не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови ,слуги, изграждане на голф игрища.
Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие с развит масов туризъм.

4. Допустими разходи
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество
 • Закупуване, вкючително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите
 • Общи разходи, свързани с разходите по преходните точки, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологична и икономическата устойчивост, вкючително проучвания за техническа осъществимост
 • Нематериални инветиции - придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Допустими са авансоли плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения.

5. Размер на помощта
 • Минимална стойност на допустимите разходи - 10 000 евро
 • Максимална стойност на допустимите разходи - 300 000 евро
 • Размер на помощта - до 75% от общите допустими разходи (общата финансова помощ по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години).

6.4.2. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности то Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства.

1. Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:
Земеделски производители със стопанства, отговарящи на следните условия:
 • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем до 7 999 евро
 • размер на използваната земеделска площ до 10 хектара
2. Изисквания към кандидатите
 • да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители
 • да са получили минимум 30% о общия доход за преходната година от земеделски дейности
 • инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.
3. Допустими дейности
По тази подмярка се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности вселските райони.

Развитие на селски туризъм.

 • Туристическо настаняване и осигураяване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения и т.н.)
 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободно време (езда, колоездене, фототуризъм)
 • специализиран туризъм за любители на природата - наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.
 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито)
Местно занаятчийство:
 • Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности)
Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали

Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
 • Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други
 • Създаване / обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство
 • Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
 • ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.
Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Приоритет
В процеса на избор ще се дава приоритет на:
 • Проекти, за разнообразяване на дейността, предствавени от земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Проекти, представени от жени и млади фермери
 • Проекти, създаващи постоянна заетост
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, вкючително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени
Размер на помощта
 • Минимален размер на допустимите разходи - 5 000 евро
 • Максимален размер на допустимите разходи - 70 000 евро
 • Общ размер на помощта - 85% от общия размер на допустимите разходи.

2 коментара:

 1. Материалът е от малкото конкретна информация по общата тема "европари", това което притеснява е "Приема по подмярка 6.4 се очаква да стартира в началото (? б. моя) на 2015г.". Поне аз не знам докъде е стигнала ПРСР 14 -20 ?, в т.ч. наредбите, формулярите и т.н.. и как се стига до "прием"? Допълнителна информация в тази насока вярвам, че ще е полезна.
  С най-добри пожелания
  Ю. Бибин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Все още няма официална информация, но се надяваме скоро да има.

   Изтриване