2.01.2012 г.

В компанията на Джесика, Джаспарс и Джереми

публикувана от ARHITEKTURA.BG

В условия на криза алтернативните начини за финансиране на бизнеса и в частност на строителния сектор са от особена необходимост. Именно такива са и три инициативи на Европейския съюз, носещи на пръв поглед непознати женски и мъжки имена – Джесика, Джаспарс и Джереми.

JESSICA или “Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски райони” е инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) съвместно с Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) за насърчаване на устойчиви инвестиции, растеж и създаване на работни места в градските райони на Европа. Инициативата ще стартира в България в началото на 2012 г., като до тогава ЕИБ вече трябва да е избрала ръководители на двата фонда за градско развитие, които ще отговарят за избора и управлението на проекти. Това могат да бъдат банки, инвестиционни посредници, финансови институции и др. Според предварителните прогнози към май-юни се очаква да бъдат одобрени и първите проекти, които ще се финансират със средства по JESSICA. Инициативата е част от Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). Бюджетът, с който разполага, е около 65 млн. лв., като чрез него ще бъдат финансирани проекти в 7 големи града – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Единият от фондовете е предназначен за София и ще разполага с 26 млн. лв., а другият ще разпредели останалите средства за градски проекти в другите 6 града. Тъй като няма да бъдат подкрепяни проекти по грантови схеми, средствата от оперативната програма за създаване на фондове за градско развитие ще бъдат револвиращи и ще подпомогнат осигуряването на устойчивост на инвестиционните усилия. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на заеми, осигурени от фондовете на крайните бенефициенти. Не се предвиждат държавни гаранции на заемите, т.е. те няма да бъдат в тежест на обществените финанси и са особено подходящи за общините. Като предварително условие проектите да бъдат подкрепяни въз основа на интегриран план за устойчиво градско развитие.

Сумите ще бъдат предоставяни под формата на заеми, банкови гаранции или дялово финансиране. Бенефициенти могат да бъдат общини, компании, а също така ще се финансират и проекти за градско развитие като публично-частно партньорство. Едно от важните изисквания е проектите да генерират приходи, които да върнат вложените пари в холдинговия фонд и те отново да бъдат използвани за други проекти. Примери за подходящи проекти са изграждане на паркинги, спортни съоръжения, многофункционални културни зали и киносалони, бизнес и търговски центрове, индустриални зони, изграждане на социални жилища и др.
ОППР вероятно ще бъде модифицирана, за да може да се пренасочат средства и към други, по-атрактивни мерки, като в момента се анализират най-подходящите варианти, които да се разгледат от Комитета за наблюдение по програмата. Подготвят се и новите приоритети за регионално развитие. България може би ще има възможност да продължи да развива пътната инфраструктура, въпреки че за периода 2014-2020 г. основният фокус на ЕС ще бъде поставен върху иновации, и зелени технологии.

JASPERS или “Съвместна помощ в подкрепа на проекти на европейските региони” от своя страна е инициатива на Главна дирекция „Регионална политика” на ЕК, ЕИБ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Целта е предоставяне на експертиза и ресурси в помощ на държавите-членки при прилагането на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Основен приоритет е подпомагане на държавите-членки в подготовката на качествени проекти, така че да бъдат одобрени за подкрепа от ЕС чрез службите на ЕК по-бързо. Техническата помощ ще бъде предложена от самото начало на написването на проекта, като JASPERS осигурява пълноценна помощ на всички етапи от цикъла на проекта от първоначалната идентификация, през решението на ЕК до отпускането на средства. Инициативата фокусира дейността си върху мащабни проекти, подкрепени от еврофондовете (на стойност над 25 милиона евро за проекти за околната среда и над 50 милиона евро за транспорт и други сфери). В по-малките държави, където не се очакват много проекти от този мащаб, JASPERS ще се съсредоточи върху най-големите проекти.

Чрез инициативата JEREMIE “Обединени европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия” - малкият u средният бизнес може да получи финансиране при реално изгодни условия. Това е инструмент за финансов инженеринг, чрез който част от средствата от структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на именно такива компании. В България се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със 15% съ-финансиране от държавния бюджет в рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Европейския съюз. Програмата е с ресурс от 200 млн. евро, основна част от който е разпределен от Министерството на икономиката и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в пет схеми - четири фонда за дялови инвестиции и рисков капитал и една гаранционна схема за банкови заеми, която ще финансира малките фирми в периодите на тяхното развитие. Кредитите по JEREMIE са за инвестиционни и оборотни нужди, със срок на погасяване между една и шест години. Използват се револвиращи инструменти и привличане на частен капитал. Средствата ще финансират инвестиционни проекти на малки и средни фирми, при които съществува риск за реализирането им. Основната цел е отпушване на по-рисковото финансиране на широк кръг от малки и средни бизнеси, което да отсее онези, които притежават потенциал. На пазарен принцип средствата се управляват от холдингов фонд (или своебразен инвеститор), който ги разпределя към финансовите посредници – въпросните гаранционни или рискови фондове. Съгласно разпоредбите на Еврокомисията в България средствата по JEREMIE се управляват от ЕИФ и създаденото от него ЕАД "Джереми България". JEREMIE стимулира допълнително банките да кредитират дългосрочни бизнес проекти или рискови идеи, които те без гаранциите от структурните фондове не биха посмяли да финансират. Когато кредитът е с позволения лимит, в сектор и дейност от обхвата на инициативата, ако е с инвестиционна цел и е отпуснат на кредитополучател, който попада в дефиницията за малък и среден бизнес, той получава гаранция, а финалното решение за заема остава в банката според нейните вътрешни правила.

В началото на октомври ЕИФ избра и мениджърите на три от фондовете за за рисков капитал и дялово инвестиране по JEREMIE. В момента те набират частен ресурс, като общият им инвестиционен капитал трябва да достигне 150 млн. евро. Добрата новина за компаниите със интересни и нови бизнес идеи е, че фондовете стартират дейност в период на трудно намиране на финансиране.
NEVEQ Capital Partners ще управлява рисковия фонд за стартиращи и малки компании на ранен етап от развитие в сектори като софтуер и комуникации. Axxess Capital отговаря за фонда за компании в развитие. Bulgaria Mezzanine Capital ще управлява ресурсите за бизнеса чрез хибридни схеми между капиталови инвестиции и необезпечен кредит, известни още като мецанин инвестиране. Реалните инвестиции се очакват през първото тримесечие на 2012 г. С избора на мениджърите на тези фондове бе преодоляна и последната стъпка пред забавеното вече 4 години реално усвояване на средства по JEREMIE.

Началният капитал на фонда за стартиращи малки компании е 30 млн. евро, като 21 млн. от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите са частен капитал, набиран от NEVEQ Capital Partners. Възможно е и допълнително набиране на средства през 2012 г., така че капиталът да достигне 40 млн. евро. В сферите на интереси на фонда попадат стартиращи компании в областта на технологиите в образованието, енергийната ефективност, дистанционното диагностиране и мобилни услуги. Отделните инвестиции ще са до 4.5 млн. евро за периода на вложение. Axxess Capital и Bulgaria Mezzanine Capital разполагат за начало с по 60 млн. евро капитал, половината от които идват по линия на JEREMIE. Axxess Capital ще търси инвестиции в по-зрели компании, които тепърва ще разширяват дейността си. Мецанин фондът пък се стреми към около 15 вложения за следващите 4-5 години. Основният интерес е към печеливши компании с визия и доказано конкурентно предимство, в сфери като производството, бизнес услугите и бързооборотните стоки. За съжаление в сферите на интерес не попадат фирми от сектора на недвижимите имоти, селското стопанство и старт-ъпи. Отделните инвестиции ще са в порядъка на 2-6 млн. евро.

Пет български банки - Уникредит Булбанк, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк и Прокредит банк – бяха избрани през лятото да отпускат заеми с облекчени условия и по гаранционната схемата по JEREMIE. Реално програмата започна през септември, а срокът й е 30 месеца. Размерът на кредитите пo инициативата е до почти 1.9 млн. евро, а за проекти от транспортния сектор - до близо 940 хил. евро. Срокът на погасяване е до 6 години, а всяка банка поставя свой отделен лимит и лихва, която е около 2-3 процентни пункта по-ниска от средното ниво за пазара (или около 10% годишна лихва за инвестиционен заем за малка или средна компания). Размерът на гаранционния фонд по JEREMIE е 78 млн. евро, което означава, че петте банки общо могат да отпуснат 400 млн. евро кредити. ЕИФ покрива евентуални загуби от 80% за всеки отделен кредит, в случай че не бъде върнат. Така, по груби изчисления, само по инициативата JEREMIE бизнесът ще има достъп до около 550 млн. евро за следващите 4-5 години, като в тази сума влизат и частните капитали.

2 коментара:

  1. Статията ви е страхотна и когато научавам че има подобни идеи и инициативи, от подобни лица започвам да мисля малко по положително и с надежда, че и в нашата страна можем да направим много стига да поискаме. Има толкова много примери за подходящи проекти са изграждане на паркинги, спортни съоръжения, многофункционални културни зали и още какво ли не както подробно описвате.Данои в нашата страна се замилим малко повече и направим детски градини да има къде да ходят децата ни за да можме ние да работим за държавата.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Има много неща, които Европа ни дава, но проблемът е да се реализират, а също така и да спре да се краде от фондовете.

      Изтриване